مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل شتاب عمودی سکوی نیمه ...
عنوان تحلیل شتاب عمودی سکوی نیمه مغروق تحت امواج منظم
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها شتاب عمودی، سکوی نیمه مغروق، حوزه زمان ، حوزه فرکانس ، انسیس آکوا
چکیده سازه های شناور در استخراج نفت و گاز از دریا نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. پاسخ حرکت سازه باید در یک محدوده مشخص حفظ شود تا از آسیب به رایزرها و لوله های انتقال و مهم تر از همه سیستم فرآوری نفت جلوگیری شود. در این مقاله شتاب عمودی مدل یک سکوی نیمه مغروق که به صورت تجربی در حوضچه کشش دانشگاه UTM مالزی در برخورد با امواج منظم آزمایش شده، ارائه می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی سکو در نرم افزار انسیس آکوا با نتایج حاصل از آزمایشگاه مقایسه می شود. حرکت سکو با شش درجه آزادی در امواج منظم در دو حوزه فرکانس و زمان مورد بررسی قرار می گیرد. به این گونه که در حوزه فرکانس ضرایب میرایی و جرم افزوده و نیروی امواج در زوایای برخورد مختلف موج به دست آورده می شود و نمودارهای اپراتور پاسخ دامنه به دست می آیند. پس از انتقال نمودارها به حوزه زمانی و حل آن ها پاسخ زمانی شتاب عمودی به دست می آید. شتاب موجب دریازدگی خدمه می شود که بدترین وضعیت در پریود 20 ثانیه رخ میدهد. اپراتور پاسخ دامنه حرکت سرج بیشترین مقداردر پریود 20 ثانیه برابر 5/5 و حرکت یاو کمترین مقدار032/0 را در پریود 91/20 ثانیه بخود اختصاص داده اند. از مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی مشاهده می شود شبیه سازی انجام شده بر روی حرکت سکوی نیمه مغروق دارای خطای بطور متوسط 41/10% می باشد.
پژوهشگران حسن آبین (نفر اول)، امین محمودی (نفر دوم)، سعید جامعی (نفر سوم)، عبدی پویان (نفر چهارم)