محمود ملکوتی علون آبادی

خانه /محمود ملکوتی علون آبادی
محمود ملكوتي علون آبادي
نام و نام خانوادگی محمود ملکوتی علون آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES - (2023) 1-31
2
International Journal of Structural Engineering (2020) 254،270
3
Periodica Polytechnica-Civil Engineering (2020) 1،10
4
European Journal of Environmental and Civil Engineering (2020) ،
5 مهندسی حمل و نقل (1398) ،
6
Advances in Concrete Construction (2019) 285،294
7 مهندسی عمران شریف (1397) ،
8 مهندسی حمل و نقل (1397) ،
9
International Journal of Pavement Engineering (2018) 1،15
10
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CIVIL ENGINEERING (2015) 384،395
11
JOURNAL OF MECHANICS (2014) 593،26
12
MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS (2014) 275،291
13
International Journal of Transportation Engineering (2013) 183198