علیرضا ضیایی بیده

خانه /علیرضا ضیایی بیده
نام و نام خانوادگی علیرضا ضیایی بیده
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روش شناسی علوم انسانی (1395) 143162
2 چشم انداز مدیریت بازرگانی (1393) 185206
3
Service Business (2014) 295،312
4 پژوهش های مدیریت در ایران (1392) 43،68
5 تحقیقات بازاریابی نوین (1392) 1،16
6 کاوش های مدیریت بازرگانی (1392) 1،20
7
Iranian Journal of Management Studies (2013) 7،29
8 مدیریت بازرگانی (1391) 43،64
9
Journal of Information Technology Management (2012) 45،70