سعید طهماسبی

خانه /سعید طهماسبی
سعيد طهماسبي
نام و نام خانوادگی سعید طهماسبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه آمار
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار ریاضی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences ... (2023) ....
2
Sankhya A 86 (2023) 1-25
3
Statistics, Optimization and Information Computing 11 (2023) 1-14
4
Mathematica Slovaca 73 (2023) 245-262
5
MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH 185 (2023) 105882
6
Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications 3(1) (2022) 9-24
7
ENVIRONMENTAL RESEARCH 28 (2022) 1-12
8
STATISTICS 56 (2022) 1-18
9 توسعه و سرمایه 11 (1400) 41-55
10
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 51 (2022) 1-20
11
RICERCHE DI MATEMATICA 71 (2021) 1-22
12
JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS 22 (2021) 1-20
13
Thermal Science and Engineering Progress 26 (2021) 101103
14
Statistics, Optimization and Information Computing 9 (2021) 0-20
15
Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications 1 (2021) 29-52
16
Statistics, Optimization and Information Computing 10 (2021) 1-14
17
Revista Colombiana de Estadistica 44 (2) (2021) 225-241
18
Revista Colombiana de Estadistica 44 (2) (2021) 279-296
19
Entropy 23(5),623 (2021) 623
20
Entropy 23(3), 356 (2021) 1-14
21
Results in Applied Mathematics 10 (2021) 100143-...
22 پژوهش های ریاضی (1399) ،
23
STATISTICS (2020) ،
24
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH (2020) ،
25
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH (2020) ،
26
Statistics, Optimization and Information Computing 8(1) (2020) 0،16
27
SYMMETRY-BASEL (2020) 361،
28
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS (2020) ،
29
Note di Matematica 40(2) (2020) 83،98
30
Indian Journal of Geo-Marine Sciences 49(3) (2020) 357-363
31
Journal of Inequalities and Applications (2020) ،
32
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS (2020) ،
33
JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS 19 (4) (2020)
34
MATHEMATICS (2019) ،
35
Stochastics and Quality Control (2019) ،
36
STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA 55(1) (2019) 55-80
37
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS (2019) ،
38
Journal of Inequalities and Applications (2019) ،
39
RICERCHE DI MATEMATICA (2019) 1،29
40 راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 4(2) (1397) 295,304
41
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS (2018) ،
42
JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS (2018) 15،28
43
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (2018) 12،20
44
ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL (2018) 175،179
45
STATISTICS (2017) ،
46
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research (2017) 1،16
47
STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA 54(2) (2017) ،
48
JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS (2017) 165،177
49
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS (2017) ،
50
STATISTICS (2016) 137،145
51
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2016) ،
52
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS (2016) 3761،3781
53
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION (2016) 1،20
54
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS (2016) 1،32
55
Ciência e Natura 38(2) (2015) 554563
56
Ciência e Natura 37(2) (2015) 183193
57
JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS (2015) 1،12
58
AZERBAIJAN JOURNAL OF MATHEMATICS (2015) 3،12
59
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2015) 1411،1423
60
Revista Colombiana de Estadistica (2014) 139،156
61
SORT-Statistics and Operations Research Transactions (2014) 161،180
62
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 35(4) (2012) 975,981
63
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 41 (2012) 1954-1968
64 محیط زیست جانوری (1390) ،