مشخصات پژوهش

خانه /کاربرد معیار آنتروپیتجمعی و ...
عنوان کاربرد معیار آنتروپیتجمعی و الگوریتم PSO در بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها مدل بهینه سازی سبد سهام مارکوویتز، آنتروپی تجمعی، الگوریت حرکت تجمعی ذرات، شرکتهای پتروشیمی
چکیده چکیده هدف: هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینهسازی سبد سهام مارکوویتز و حل این مدل با الگووریت فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات )PSO )برای بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس است که بودین منووور از دادههای بازدهی ماهانه مربوط به 51 شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی 5/7/5931 تا 95/6/5931 استفاده شده است. روش: برای بهینهسازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنورگرفتن محدودیتهای متعدد، مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب بهینه را ندارد. ازاینرو میتوان از الگوریت های فراابتکاری کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از معیوار آنتروپوی تجمعوی و الگوریت PSO بهینهسازی سبد سهامِ شرکتهای پتروشیمی انجام میشود. یافتهها: در الگوریت PSO مقدارِمیانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدارِمیانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است. برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول، شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام )که نسبت بازدهی به ریسک سبد سهام تعریف میشود( محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریت PSO بیشتر از مدل مارکوویتز است. نتیجهگیری: معیار آنتروپی تجمعی میتواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیتهای مربوط به معیار واریوان استفاده شود. در زمینه بهینهسازی سبد سهام، الگوریت PSO با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کوارایی بیشوتر نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایهگذار طراحی میکند.
پژوهشگران حسین محمدی باغملائی (نفر اول)، حجت پارسا (نفر دوم)، سعید طهماسبی (نفر سوم)، پرویز حاجیانی (نفر چهارم)