رضا جلالی

خانه /رضا جلالی
رضا جلالي
نام و نام خانوادگی رضا جلالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH online (2023) -
2
Studies in Systems, Decision and Control 1 (2023) 325-339
3
Studies in Systems, Decision and Control 1 (2023) 445-464
4 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 23(1) (1401) 197-219
5 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دوره 15؛ شماره 27 (1401) 31-54
6
International Journal of Management, Accounting and Economics Vol. 9, No. 7 (2022) 431-463
7
مدیریت تولید و عملیات 1 (1401) 1
8 مدیریت منابع انسانی پایدار دوره 4، شماره 6 (1401) 111-130
9 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) جلد 22 شماره 1 (1401) 33-52
10 کارافن 1 (1400) 1-35
11
International Journal of Business Excellence Vol. 8, No. 2 (2021) 157-182
12 مدیریت صنعتی دوره 12 شماره 3 (1399) 462-484
13 مطالعات مدیریت دولتی ایران 2 (1399) 89-107
14 پژوهش های مدیریت عمومی (1389) ،