مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل تمیز خوشه های صنایع ...
عنوان تحلیل تمیز خوشه های صنایع غذایی بر اساس مؤلفه های اقتصاد دایره ای
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها اقتصاد دایره ای، تحلیل تمیز، تحلیل خوشه ای، صنایع غذایی بوشهر
چکیده در چند سال اخیر، مهم­ترین فلسفۀ­ مورد توافق سازمان­ها، ایجاد توأمان ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در قالب مفهوم مدیریت پایدار بوده است. اقتصاد دایره­ای، مفهوم نوین در جهت احصاء مدیریت پایدار سازما­ن­ها می­باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه تابع تمیز خوشه­های صنایع غذایی براساس مؤلفه­های اقتصاد دایره­ای است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از بعد روش و ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ­آماری این مطالعه، شامل صنایع غذایی فعّال در استان بوشهر است که به­دلیل محدود بودن حجم جامعه، کل­شان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. این پژوهش، در نیمه دوم سال 1399 انجام شده و ابزار جمع­آوری داده­های آن، پرسشنامۀ محقق­ساخته است که روایی آن، با روش تحلیل محتوا و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه­ و مداقۀ مبانی نظری و پیشینه تجربی، مؤلفۀ مؤثر در اقتصاد دایره­ای شناسایی شدند. سپس، با به­کارگیری الگوریتم­ کای ­میانگین، خوشه­بندی صنایع غذایی منتخب انجام گرفت. نتایج نشان داد که صنایع غذایی از حیث عمل به مؤلفه­های اقتصاد دایره­ای، در دو خوشۀ صنعتی با عملکرد «دایره­ای» و «خطّی» قرار دارند. پیشنهاد می­گردد، مدیران خوشه صنعتی خطی،­ جهت گذار به اقتصاد دایره­ای، بر پیاده­سازی اقدام­های بهینه­سازی مصرف انرژی، مدیریت مصرف آب و فروش مواد قابل بازیافت، توجه بیشتری داشته باشند. این پژوهش از حیث بسط مفهوم نظری اقتصاد دایره­ای و کاربردی­سازی آن در بهبود عملکرد صنایع غذایی، دارای نوآوری است.
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، رضا جلالی (نفر دوم)، حجت پارسا (نفر سوم)، پرویز حاجیانی (نفر چهارم)