عبدالکریم حسین پور

خانه /عبدالکریم حسین پور
عبدالكريم حسين پور
نام و نام خانوادگی عبدالکریم حسین پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 5 (2024) 155-168
2
Environmental Energy and Economic Research 7(3) (2023) 1-12
3 اقتصاد و توسعه منطقه ای 30 (1402) 1-43
4
اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) 1 (1402) 134-152
5 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره 13 شماره 53 (1401) 134-152
6 اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) چاپ انلاین (1400) چاپ انلاین
7 مدیریت استاندارد و کیفیت 11 (1400) 32-59
8
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 12 (2021) 1719-1730
9
Environmental Energy and Economic Research 5(4) (2021) 1-13
10 توسعه تکنولوژی صنعتی 44 (1400) 87-94
11 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 10 (1399) 31-46
12 تحقیقات اقتصادی (1398) 659-693
13
international journal of economic perspectives 11 (2017) 1049-1054
14 سیاست های راهبردی و کلان (1396) 20،40
15 جاده (1395) 45،56
16 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) (1395) 191209
17
International Journal of Management, Accounting and Economics 12 (2015) 1420-1434
18 اقتصاد مقداری (1394) 67،89
19 مدلسازی اقتصاد سنجی 1 (1393) 1-19
20 نشریه انرژی ایران (1385) 13،28