مشخصات پژوهش

خانه /ارائه الگویی مبتنی بر ابعاد ...
عنوان ارائه الگویی مبتنی بر ابعاد اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم برای بهبود بهره وری پایدار صنایع تولیدی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها اقتصاد دایره ای صنایع تولیدی انقلاب صنعتی نسل4.0 عملکرد پایدار
چکیده در هزاره سوم، صنایع تولیدی با فشار فزآینده ای جهت گذار از مدل های تولیدی سنتی به پایدار مواجه هستند. ارزیابی عملکرد پایدار و بهبود آن می تواند امری ضروری و بسیار مهم باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی مبتنی بر ابعاد اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی چهارم جهت بهبود بهره وری پایدار صنایع تولیدی است. این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصان صنایع تولیدی فعال در بخش مواد غذایی برخوردار از دانش تجربی و تئوریک مناسب در موضوع تشکیل می دهند. اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی آن با روش تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.705 تأیید گردید. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، روش سوارای فازی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد در بین ابعاد؛ تولید پاک و اقتصاد مدور و در بین شاخص ها؛ حمایت مدیریت عالی، بازیافت ضایعات، مدیریت مصرف انرژی و پرینت سه بعدی به ترتیب بالاترین ارزش را بهبود عمکرد پایدار صنایع تولیدی دارند. لذا به این عوامل باید بیشتر توجه گردد. اما به این نکته باید توجه داشت که پیاده سازی هر یک از شاخص ها، به احتمال زیاد موانع و تضادهای بسیاری دارد؛ بنابراین، پژوهشگران می توانند در مطالعات بعدی خود این مشکلات را نیز واکاوی نمایند
پژوهشگران عبدالکریم حسین پور (نفر اول)، احمد قربان پور (نفر دوم)