آزیتا قادری

خانه /آزیتا قادری
نام و نام خانوادگی آزیتا قادری
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 40-47
2 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 53-58
3
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES (2020) ،
4
Geotechnical and Geological Engineering (2019) 3255،3270