مشخصات پژوهش

خانه /تأثیر امواج الکترو مغناطیس در ...
عنوان تأثیر امواج الکترو مغناطیس در ازدیاد و برداشت از مخازن گاز میعانی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها فناوری مغناطیس، امواج الکترومغناطیس، ازدیاد برداشت، سیلاب زنی، مخازن گاز میعانی
چکیده در مخازن گاز میعانی، با تولید از مخزن و کاهش فشار به زیر فشار نقطه شبنم، میعانات تشکیل می شوند و در اطراف دهانه چاه تجمع می کنند. تجمع میعانات باعث انسداد مسیر عبور سیال تولیدی و کاهش بهره دهی چاه می شود. تزریق گاز با هدف جلوگیری از تشکیل میعانات در مخزن و بازیافت میعانات تشکیل شده ، کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله، آزمایش سیلاب زنی مغزه به منظور بررسی تأثیر تزریق گاز کربن دی اکسید و آب به صورت متناوب بر ضریب بازیافت یک نمونه سنگ کربناته انجام گردیده است. همچنین از فناوری امواج الکترومغناطیس به عنوان یکی از روش های نوین در بهبود ضریب بازیافت استفاده شده است. نتایج نشان داد، میزان بازیابی میعانات از مغزه در عدم حضور و حضور امواج الکترومغناطیس به ترتیب از % 44/9 به % 03/12 افزایش یافته است. در مخازن گاز میعانی، با تولید از مخزن و کاهش فشار به زیر فشار نقطه شبنم، میعانات تشکیل می شوند و در اطراف دهانه چاه تجمع می کنند. تجمع میعانات باعث انسداد مسیر عبور سیال تولیدی و کاهش بهره دهی چاه می شود. تزریق گاز با هدف جلوگیری از تشکیل میعانات در مخزن و بازیافت میعانات تشکیل شده ، کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله، آزمایش سیلاب زنی مغزهبه منظور بررسی تأثیر تزریق گاز کربن دی اکسید و آب به صورت متناوب بر ضریب بازیافت یک نمونه سنگ کربناته انجام گردیده است. همچنین از فناوری امواج الکترومغناطیس به عنوان یکی از روش های نوین در بهبود ضریب بازیافت استفاده شده است. نتایج نشان داد، میزان بازیابی میعانات از مغزه در عدم حضور و حضور امواج الکترومغناطیس به ترتیب از % 44/9 به % 03/12 افزایش یافته است.
پژوهشگران آزیتا قادری (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، شهریار عصفوری (نفر سوم)