سهراب زنده بودی

خانه /سهراب زنده بودی
نام و نام خانوادگی سهراب زنده بودی
شغل همکار / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 138240 (2023) 1-20
2
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 32 (2023) 211630-...
3
Industrial & Engineering Chemistry, Product Research and Development 202 (2022) 1-16
4
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 203 (2021) 108568
5
Journal of Natural Gas Science and Engineering 94 (2021) 1
6
ENERGY 214 (2021) 118715-...
7
FUEL (2020) ،
8
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2020) ،
9
FUEL (2019) 1،21
10 اکتشاف و تولید نفت و گاز 157 (1397) 62-67