مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر نرخ تخلیه و ...
عنوان بررسی اثر نرخ تخلیه و ترشوندگی بر مکانیزم ریزش ثقلی در تولید از مخازن شکاف دار طبیعی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها مخازن شکاف دار طبیعی ، مکانیزم ریزش ثقلی ، بازیافت نفت ، ترشوندگی ، نرخ تخلیه
چکیده با توجه به اینکه بسیاری از مخازن هیدروکربنی ایران از نوع شکافدار هستند، بررسی مکانیزم های تولید از اینگونه مخازن حایز اهمیت است. تخلیه طبیعی نفت از مخازن هیدروکربنی به سطح تحت مکانیزم ریزشثقلی در مخازن شکافدار طبیعی از ضریب 1باالیی برخوردار است. در این مقاله، مطالعات انجام شده در زمینه تولید از مخازن شکافدار تحت مکانیزم ریزشثقلی بازیافت مرور گردیده و اثر پارامترهای مختلف همچون نرخ-تخلیه و ترشوندگی محیط متخلخل بر بازیافت نهایی نفت بررسی شده است. 3 تولید خواهند داشت. 2 قابلیت بازیافت بیشتری در مرحله سوم مطالعات انجام شده نشان میدهند که محیط های نفتدوست 4 ناشی از افزایش نامناسب نرخ تخلیه نفت، میزان بازیافت نفت همچنین بررسی های انجامشده نشان میدهد بهدلیل هجوم گاز کاهش مییابد.
پژوهشگران مریم حسن زاده عرب (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، روح اله فاتحی (نفر سوم)، سهراب زنده بودی (نفر چهارم)