ایمان آماره

خانه /ایمان آماره
نام و نام خانوادگی ایمان آماره
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
2 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شریف - 08 بهمن 1393