مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی یکپارچگی مطالعات جامع ...
عنوان ارزیابی یکپارچگی مطالعات جامع مخزن در یک میدان نفت فرار دریایی ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مدیریت مخزن، مطالعات جامع مخزن، مطالعات یکپارچه مخزن، مخزن نفت فرار، یکپارچه سازی داده ها
چکیده عدم وجود الگوی مدیریتی صحیح در جمع آوری داده های مخزن و فقدان مطالعات یکپارچه می‏تواند به اتخاذ تصمیمات عملیاتی دوگانه و از دست دادن سرمایه بیانجامد. تمام مراحل اتخاذ یک برنامه‏ی مناسب برای تولید و توسعه یک میدان از یکدیگر مستقل نبوده و موفقیت فرایند مدیریت مخزن، نیازمند بکارگیری و توجه به تمام مراحل و یکپارچگی طی آن است. در بسیاری از برنامه‏های جامع توسعه میادین، شواهدی از عدم یکپارچگی دیده می‏شود .در همین راستا، برنامه‏ی جامع توسعه‏ی یک میدان نفتی دریایی از نقطه نظر شاخصه‏های یک مطالعه‏ی یکپارچه مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای بهبود و یکپارچه سازی برنامه جامع ارائه ‏گردید. نتایج بررسی مطالعه جامع میدان حاکی از این است که یک برنامه منسجم جهت جمع آوری داده در این میدان وجود نداشته، برخی از داده های آنالیز مغزه مربوط به چاه های قدیمی مفقود شده و برخی نیز ناقصند. فقدان داده های آنالیز مغزه مناسب از چاه های قدیمی منجر به تحمیل هزینه اضافی و مغزه گیری جدید شده است. با وجود حفر چاه جدید و مغزه گیری از آن، همه داده های مورد نیاز برای ارزیابی مخزن جمع آوری نشده است. علاوه براین کالیبراسیون و یکپارچگی مناسب بین نتایج بدست آمده از منابع مختلف جمع آوری داده (مغزه گیری، چاه پیمایی و ...) صورت نگرفته است.
پژوهشگران حسن صداقتی (نفر اول)، ایمان آماره (نفر دوم)، سیده فاطمه موسوی (نفر سوم)، محمد تقی رضایی (نفر چهارم)، رضا آذین (نفر پنجم)