فاطمه زاهدی

خانه /فاطمه زاهدی
نام و نام خانوادگی فاطمه زاهدی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری - ایران، اصفهان - 23 اردیبهشت 1402
2 دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد - ایران، تهران - 29 آذر 1401
3 اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری - 23 آبان 1397
4 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی - 26 مهر 1397
5 سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راحل ها - 26 اردیبهشت 1397
6 پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کار بردی در مدیریت و حسابداری - 25 اردیبهشت 1397
7 کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی - 15 اردیبهشت 1397