محمد مهدی صاحبی فرد

خانه /محمد مهدی صاحبی فرد
نام و نام خانوادگی محمد مهدی صاحبی فرد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1 ثبت اختراع داخلی معتبر با تایید یکی از مراجع منطقه ای مالکیت فکری وزارت علوم، و تحقیقات و فناوری (1401)