پرویز حاجیانی

خانه /پرویز حاجیانی
پرويز حاجياني
نام و نام خانوادگی پرویز حاجیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه خلیج فارس
(1401)
2 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
3 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
4 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
5 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
6 دانشگاه خلیج فارس
(1398)
7 دانشگاه خلیج فارس
(1393)
8 دانشگاه خلیج فارس
(1390)
9 دانشگاه خلیج فارس
(1389)
10 دانشگاه خلیج فارس
(1389)
11 دانشگاه خلیج فارس
(1388)
12 دانشگاه خلیج فارس
(1386)
13 دانشگاه خلیج فارس
(1382)