پرویز حاجیانی

خانه /پرویز حاجیانی
پرويز حاجياني
نام و نام خانوادگی پرویز حاجیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - 03 اردیبهشت 1398
2 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - 03 اردیبهشت 1398
3 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - 03 اردیبهشت 1398
4 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - 03 اردیبهشت 1398
5 دومین کنفرانس بی المللی توسعه مدرن در اقتصاد، مدیریت و حسابداری - 13 دی 1396
6 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت - 02 خرداد 1396
7 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 02 خرداد 1396
8 ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصا و حسابداری - 27 بهمن 1395
9 ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری - 27 بهمن 1395
10 انرژی و پتروشیمی - 12 بهمن 1395
11 سمینارپتروشیمی و انرژی - 11 بهمن 1395
12 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و مدیریت - 06 بهمن 1395
13 دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست - 06 بهمن 1395
14 مهندسی و مدیریت محیط زیست - 06 بهمن 1395
15 همایش ملی دانشگاه محور توسعه - 25 آذر 1395
16 سومین کنفرانس مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصادمقاومتی - 20 آبان 1395
17 سومین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد- محوریت اقتصاد مقاومتی - 20 آبان 1395
18 محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (سال: 1395 ) - 20 آبان 1395
19 چهارمین کنفرانس اروپایی پژوهش اکادمیک در کسب و کار جهانی، اقتصاد، مالیه و بانکداری - 17 تیر 1395
20 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت - 05 آبان 1394
21 دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی - 06 مرداد 1394
22 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک - 05 مرداد 1394
23 کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - 01 مرداد 1394
24 دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی - 31 خرداد 1394
25 کنفرانس تولید ملی ، تجارت جهانی - 05 آبان 1383
26 سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین - 13 شهریور 1383