مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تاثیر گذاری عوامل ...
عنوان بررسی تاثیر گذاری عوامل اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در کشور های منتخب اسلامی نفت خیز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Kuznets environmental curve, financial development, foreign direct investment, carbon dioxide emissions
چکیده انتشار گاز های گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی و سایر فعالیت های انسانی تهدیدی جدی برای افزایش دمای کره زمین هستند. تغییرات الگوی آب و هوا ممکن است محیط زیست و فعالیت های بشر را مختل کند و چون جو یک کالای عمومی جهانی است، بنابراین کاهش انتشار گاز های گلخانه ای در هر کشور، منافع جهانی خارجی را در بر دارد.در این مطالعه تأثیر متغیرهای مصرف انرژی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدسرانه بر کیفیت محیط زیست (انتشار دی اکسید کربن) در کشورهای منتخب اسلامی دارای ساختار نفتی(ایران، عربستان، امارات، الجزایر، اندونزی، بحرین و نیجریه) با استفاده از مدل داده های پانل و تخمین به روش حداقل مربعات وزن دار طی دوره زمانی 2014-1980 با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ضریب تأثیرگذاری متغیرهای مصرف سرانه انرژِی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و درآمد سرانه بر روی متغیر وابسته در کشورهای مورد بررسی مثبت و معنادار می باشد همچنین نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای اسلامی منتخب نفتی می باشد.
پژوهشگران مرضیه حسن زاده (نفر اول)، پرویز حاجیانی (نفر دوم)، عبدالکریم حسین پور (نفر سوم)