سیده حدیث موسوی

خانه /سیده حدیث موسوی
نام و نام خانوادگی سیده حدیث موسوی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، بوشهر، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - ایران، تهران - 19 خرداد 1399