28 شهریور 1400

ابوذر بازیاری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: آمار
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، ابوذر بازیاری (1400) برآوردگر آستانه موجک تابع رگرسیون نیمه پارامتری با خطاهای همبسته پژوهش های ریاضی: 7; 4
2
محمود افشاری، ابوذر بازیاری، یگانه مرادیان، حمید کرمی کبیر (1399) برآوردگرهای بیزی آستانه موجک تابع رگرسیون ناپارامتری بر اساس توزیع پیشین آمیخته علوم آماری: 14; 287-306
3
4
Abouzar Bazyari, Mahmoud Afshari, (2020) An Asymptotic Two-Sided Test in a Family of Multivariate Distribution JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; 162،172
5
Abouzar Bazyari (2020) آزمون شرطی بردارهای میانگین محدود شده چند متغیره: شبیه سازی و کاربردها COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
6
, , Abouzar Bazyari (2019) Cubic Transmuted Power Function Distribution Gazi University Journal of Science: ; 1322،1337
7
ابوذر بازیاری، نرگس موسوی (1397) برآورد تابع چگالی جمعیت در روش نمونه گیری ترابرشی خطی با توابع آشکارساز مجله علوم آماری: ; ،
8
زهرا رنگینیان، مایده به فروز ، ابوذر بازیاری (1397) نقدی بر استفاده از خسارتهای دارای توزیع پارتو در مدل های مخاطره شرکت بیمه مجله علوم آماری: ; 1،21
9
Abouzar Bazyari, Rasool Roozegar (2018) Finite Time Ruin Probability and Structural Density Properties in the Presence of Dependence in insurance risk model COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 1،21
10
Abouzar Bazyari, (2018) Two New Lifetime Distributions of X Weibull Family‎: ‎Theories and Applications JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; 375،393
11
Abouzar Bazyari, Mahmoud Afshari (2018) A New Test for Multivariate Ordered Alternatives: Medical Application and Geometric Interpretation Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 557،570
12
Abouzar Bazyari (2018) A general testing for order restriction on mean vectors of multivariate normal populations COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
13
14
ابوذر بازیاری (1396) شرایط لازم برای محاسبه احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره بیمه اتکایی مدل سازی پیشرفته ریاضی: ; 36،48
15
ابوذر بازیاری (1396) تحلیل احتمال ورشکستگی زمان متناهی در مدل مخاطره جمعی مجله علوم آماری: ; 17،34
16
Abouzar Bazyari (2017) Bootstrap Approach to Test the Homogeneity of Order Restricted mean Vectors when the Covariance Matrices unknown COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; 7194،7309
17
Rasool Roozegar, Abouzar Bazyari (2017) Exact Distribution of Random Weighted Convolution of Some Beta Distributions Through an Integral Transform Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 799،808
18
ابوذر بازیاری، زهرا الماس پور ، زهرا حیدری (1395) آزمون فرضی آماری روی بردارهای میانگین یکنوا در توزیعهای نرمال چندمتغیره: قضایا و کاربردها مجله علوم آماری: ; 31،42
19
20
21
22
ابوذر بازیاری (1395) روش نمونه گیری ترابرشی خطی: تابع تشخیص و آزمون فرضیه مجله علوم آماری: ; 39،48
23
ابوذر بازیاری (1394) The distribution of statistic with restriction on the space parameter مجله علوم آماری: ; 15،26
24
Abouzar Bazyari (2015) On the Properties of Estimates of Monotonic Mean Vectors for Multivariate Normal Distributions JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; 89،106
25
26
Abouzar Bazyari, (2013) Parametric and permutation testing for multivariate monotonic alternatives STATISTICS AND COMPUTING: ; 652،639
27
Abouzar Bazyari, (2013) Upper Bound for p-Value of the Test of Multivariate Normal Ordered Mean Vectors Against all Alternatives COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 1748،1758
28
29
30
31
Abouzar Bazyari, , (2011) Likelihood Ratio Test for Order Restrictions against all Alternatives in Multivariate Normal Distribution INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS: ; 41،56
مقالات در همایش ها
1
ابوذر بازیاری، محمود افشاری، مایده به فروز (1398) محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره انفرادی با استفاده از قدم های تصادفی 12 امین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
2
ابوذر بازیاری، مونجد سامو (1398) احتمال ورشکستگی نامتناهی مدل شرکت بیمه: ارزیابی عددی و کاربرد دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
3
4
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، ابوذر بازیاری (1398) برآورد اقباض بیزی تعمیم یافته کم بیشینه بردار میانگین برای نرمال چند متغیره دوازدهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی
5
نگار پرویززاده، ابوذر بازیاری (1396) محاسبه احتمال ورشکستگی مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با استفاده از تابع مفصل اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
6
ابوذر بازیاری، ارمغان نهاری، مایده به فروز (1396) خسارتهای با توزیعهای دم سنگین در مدلهای مخاطره شرکتهای بیمه کنفرانس روش های مدرن قیمت گذاری بیمه ای و آمارهای صنعتی
7
نگار پرویززاده، ابوذر بازیاری، زهرا رنگینیان (1396) احتمال ورشکستگی زمان متناهی در مدل ریسک وابسته کنفرانس روش های مدرن قیمت گذاری بیمه ای و آمارهای صنعتی
8
ابوذر بازیاری، زهرا الماس پور (1395) یک آزمون برای فرضیه های محدود شده ی یکطرفه یردارهای میانگین نرمال چندمتغیره سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
9
نجمه پدرام، ابوذر بازیاری (1395) آزمون توزیع های چند متغیره با فرضیه های مرتب شده: قضایا و کاربردها سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
ارمغان نهاری، فضل الله لک، ابوذر بازیاری (1398) توزیع بخت لگاریتم لوژستیک نمایی تعمیم یافته: ویژگی ها و کاربردها
3
4
مایده به فروز ، ابوذر بازیاری، محمداسماعیل دهقان منفرد (1398) تحلیل احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره بیمه با خسارتهای دارای توزیع های دم سنگین
5
نگار پرویززاده، ابوذر بازیاری، محمداسماعیل دهقان منفرد (1397) محاسبه احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه
6
لطافت حق نگهدار ، محمداسماعیل دهقان منفرد، ابوذر بازیاری (1397) آزمون چند متغیره و بررسی مدل برای آماره های ترتیبی تعمیم یافته همراه با کاربردهایشان
7
لطافت حق نگهدار ، محمداسماعیل دهقان منفرد، ابوذر بازیاری (1397) آزمون چند متغیره و بررسی مدل برای آماره های ترتیبی تعمیم یافته با کاربردهایشان
8
حمیده سیامر عربی نژاد ، سعید طهماسبی، ابوذر بازیاری، محمد محیسنی(دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان) (1396) یک خانواده جدید از توزیع های بخت تعمیم یافته
9
10
زهرا رنگینیان، ابوذر بازیاری، محمداسماعیل دهقان منفرد (1396) تحلیل احتمالات ورشکستگی مدل های مخاطره جمعی و انفرادی با خسارتهای مستقل و وابسته
11
الهام حاجی حسینی ، سعید طهماسبی، ابوذر بازیاری (1396) استنباط بیزی توزیع های طول عمر براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار
12
نرگس موسوی، ابوذر بازیاری، فضل الله لک (1395) استنباط آماری در نمونه گیری ترابرشی خطی و آزمون فرضیه پارامتری
13
14
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!