گروه زبان و ادبیات فارسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات فارسی

نام:  سيدناصر جابري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  ليلا رضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  حسين سليمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  مجاهد غلامي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده ادبيات و علوم انساني- دانشگاه خليج فارس- بوشهر- ايران.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  زهره ملاكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي