گروه معارف اسلامی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

نام:  علي انديده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر- بهمني- دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  محمد غريبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  حسين فقيه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  رضا نجفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي