گروه مهندسی مکانیک

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک

نام:  حسين اسكندري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  مجتبي اسماعيل زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  ياسر اميني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~YAmini/
نام:  احسان ايزدپناه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  غلامرضا ايماني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  مرضيه بابايي ربيعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  سيد احسان حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  سيده نرجس حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  ياسين حيدرپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  روح اله فاتحي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشكده مهندسي
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  محمدرضا گل بهار حقيقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  سعيدرضا محب پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  پرويز ملك زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك