خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهشی یادگیری آماری
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهشی یادگیری آماری

(Statistical Learning)

تاریخ تصویب : 20-10-1401

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حمید کرمی کبیر

محور پژوهشی: پژوهش های آتی در زمینه های تخصصی آمار به صورت داده محور و یا در زمینه ی یادگیری آماری که زیربنای یادگیری ماشین است صورت پذیرد.

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- يادگيري آماري و يادگيري ماشين
- استنباط آماري و روش هاي چندمتغيره
- قابليت اطمينان و نظريه اطلاع
- نظريه توزيع ها

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


هسته يادگيري آماري در نظر دارد تا كميت و كيفيت پژوهش هاي اعضا را به ويژه در زمينه هاي تخصصي ايشان افزايش دهد.
براي اين منظور علاوه بر همكاري اعضاي هسته با يكديگر از ظرفيت دانشجويان تحصيلات تكميلي براي نيل به اهداف هسته
نيز استفاده خواهد شد. همچنين با توجه به همكاري اعضاي هسته با پژوهشگران خارج از كشور در زمينه ي همكاري بين الملل
نيز وضعيت تعداد مقالات پژوهشي رو به افزايش خواهد بود.
عناوين پژوهش هاي مورد نظر به شرح زير است :
1. يادگيري آماري
2. قابليت اطمينان
3. موجك
4. استنباط آماري
5. نظريه توزيع
6. روش هاي چندمتغيره
7. نظريه اطلاع
8. كنترل كيفيت آماري
9. روش هاي نمونه گيري مجموعه رتبه دار
10 . كاربردهاي طراحي آزمايش ها در پروژه هاي زيست محيطي
همچنين هسته يادگيري ماشين براي پذيرش دانشجوي پسا دكتري آمار توسط اعضاي محترم هسته نيز برنامه دارد.

نام:  حميد كرمي كبير
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه آمار، دانشگاه خليج فارس بوشهر.
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  محمود افشاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  حسين حق بين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  احمد شيرزادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  سعيد طهماسبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  مراد عليزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار