خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری انگیزش در ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری انگیزش در تعلیم و تربیت

(-)

تاریخ تصویب : 23-03-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : سید موسی گلستانه

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


آموزش مداخلات جامع خودتنظيمي و انگيزشي جهت غلبه بر افت تحصيلي در دانشجويان داراي افت تحصيلي و مشروطي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


سال اول:
-تهيه يك بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي دانشجويان
-اجراي مقدماتي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي دانشجويان و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن

سال دوم:
-اجراي نهايي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي دانشجويان 
-تاثير اجراي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي پيشرفت تحصيلي، مهارت هاي شناختي و فراشناختي، هيجان هاي تحصيلي، سبك هاي اسنادي، راهبرهاي انگيزشي،كاركردهاي اجرايي مغز و سطوح پردازش شناختي و حافظه در دانشجويان داراي افت تحصيلي
-تاثير اجراي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي پيشرفت تحصيلي، مهارت هاي شناختي و فراشناختي، هيجان هاي تحصيلي، سبك هاي اسنادي، راهبرهاي انگيزشي،كاركردهاي اجرايي مغز و سطوح پردازش شناختي و حافظه در دانشجويان مشروطي

سال سوم:
-مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان داراي افت تحصيلي
-مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان مشروطي

سال چهارم:
-مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان داراي افت تحصيلي
-مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان مشروطي

سال پنجم:
-مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه و شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه و پيشنهاد برنامه جديد براي دانشجويان داراي افت تحصيلي
-مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه و شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه و پيشنهاد برنامه جديد براي دانشجويان مشروطي

نام:  سيد موسي گلستانه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  فريده السادات حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  غلامرضا احمدي نسب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 
نام:  مرضيه پاسالاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: