بدنه خبر

خانه /مدیریت طرح های تحقیقاتی در ...

مدیریت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی

سه‌شنبه / 12 اردیبهشت 1402

 

 

 
مدیریت و کنترل پروژه طرح‌های تحقیقاتی از لازمه‌های انجام با کیفیت طرح و استفاده بهینه از نیروی انسانی، زمان و بودجه مرتبط با آن است. از این روی با توجه به این مهم و همچنین با هدف یکپارچه شدن تمامی فعالیت‌های پژوهش، فناوری و نوآوری اعضای هیات علمی، تصمیم برآن شد که تمامی فرآیند مربوط به ثبت و ارسال پیشنهاده تا اجرای طرح‌های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی قرار گیرد. در این فرایندها تلاش شده است از مرحله ثبت پیشنهاده طرح تا ثبت اطلاعات مربوط به قرارداد طرح، فازبندی‌های آن و درنهایت خاتمه و اعطای امتیازهای لازمه سامانه ای گردد و همچنین ارتباط با کارشناسان مربوطه و بایگانی مستندات بتواند بستر انجام خدمات مناسب به اعضای هیات علمی را فراهم نماید.

برای سهولت و آشنایی با فرآیند ثبت طرح در سامانه توسط اعضای محترم هیات علمی به اختصار در مورد این گردش کار توضیح داده شده است.

 
🌐برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه شود:
 
آرشیو اخبار