مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر موسیلاژهای اسفرزه و ...
عنوان بررسی اثر موسیلاژهای اسفرزه و کتان در ترکیب با اسانس آویشن و موشکورک به عنوان پوشش خوراکی بر طول عمر و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها Edible coating,Musilage, Essentional oil, Strawberry
چکیده سطح توت فرنگی دارای یک لایه نازک است که به آسانی از بین می رود. بنابراین تقریبا 30 تا 40 درصد میوه های در فاصله زمانی برداشت و مصرف هدر می رود.پوششهای خوراکی یک تکنولوژی سازگار با محیط زیست هستند که در بسیاری از محصولات برای کنترل رطوبت، تبادل گاز و یا فرایند اکسیداسیون استفاده می شوند. همچنینی اسانهای گیاهی می توانند به تنهایی یا در ترکیب با پوششهای خوراکی جای مواد شیمیایی مضر استفاده شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثر موسیلاژهای اسفرزه و کتان به عنوان پوششهای خوراکی میوه توت فرنگی به تنهایی و در ترکیب با اسانسهای آویشن و موشکورک بر طول عمر و کیفیت پس از برداشت بود.به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 19 تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل کاربرد موسیلاژهای اسفرزه و کتان هر یک در سه غلظت 0/05، 0/1 و 0/2 درصد در ترکیب با اسانس آویشن و موشکورک هر یک در غلظت 200 میکرو لیتر در لیتر بود. پس از اعمال تیمارها، میوه ها دردمای 4 درجه سانتی گراد در یخچال نگه داری شدند و هر چهار روز یکبار تا روز دوازدهم صفات مورد نظر اندازه گیری شدند. تحلیل های آماری نشان داد که تیمارها و زمان انبارداری بر همه صفات اثر معنی داری داشتند. به نظر می رسد با توجه به بررسیهای صفات مورد نظر، کاربرد پس از برداشت موسیلاژ به همراه اسانس می تواند موجب افزایش عمر انباری میوه توت فرنگی شود.
پژوهشگران نگهبان مریم (دانشجو)، ساسان راستگو (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد راهنما)