مشخصات پژوهش

خانه /بررسی چالش های ناشی از افزایش ...
عنوان بررسی چالش های ناشی از افزایش نسبت گاز به نفت تولیدی در مخازن نفتی با تمرکز بر تأثیر آن روی ناپایداری جریان: مطالعه موردی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران امین ایزدپناهی (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، شهریار عصفوری (نفر سوم)، رضا ملکوتی (نفر چهارم)