شهریار عصفوری

خانه /شهریار عصفوری
شهريار عصفوري
نام و نام خانوادگی شهریار عصفوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نانو مواد 4 (1403) 24-33
2
OPTIK 303 (2024) 171730
3
ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS 6 (2024) 1693-1709
4
ENERGY & FUELS 1 (2024) 1-27
5
BIOMASS & BIOENERGY 178 (2023) 106963-...
6
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 138240 (2023) 1-20
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 242 (2023) 125213-...
8
BioEnergy Research 1 (2023) 19
9
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 5 (2023) 1-15
10
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY 84 (2023) 104512-...
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 13 (2023) 2450187
12
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (2023) 1-20
13
Journal of Environmental Chemical Engineering 11 (2023) 109725
14
Biomass Conversion and Biorefinery 2023 (2023) 1-28
15
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 2 (2023) 1-17
16
Arabian Journal of Chemistry 15 (2022) 104229
17
Water 14 (2022) 2749-2780
18
JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS 209 (2022) 213-231
19
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 46 (2022) 1-12
20
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T 18 (2022) 4816-4833
21
Sustainability 14 (2022) 2298
22
POLYMER TESTING 107 (2022) 107492
23
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 2002 (2022) 18
24
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 210 (2021) 1-22
25 شیمی و مهندسی شیمی ایران 42 (1400) 203-214
26
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2021) 1-13
27
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2 (2021) 35-45
28
Membrane and Water Treatment 12 (2021) 271-284
29
Environmental Progress & Sustainable Energy 1 (2021) e13777
30
Desalination and Water Treatment 231 (2021) 101-112
31
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 417 (2021) 113345
32
Journal of Natural Gas Science and Engineering 94 (2021) 1
33
Membrane and Water Treatment 12 (2021) 125-132
34
BioEnergy Research 14 (2021) 1-13
35
BIOMASS & BIOENERGY 148 (2021) 106005-...
36 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 40-47
37 علوم و تکنولوژی محیط زیست 22 (1399) 39-50
38 شیمی و مهندسی شیمی ایران 39 (1399) 197-210
39
POLYMER TESTING 91 (2020) 106827-...
40
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 7 (2020) 59-74
41
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2020) 1-14
42 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 53-58
43 به زراعی کشاورزی (1399) ،
44
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) 1،
45
FUEL (2020) ،
46
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
47
MICROCHEMICAL JOURNAL (2020) ،
48
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2020) 815،826
49
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 1،11
50
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) 1،8
51
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY (2020) ،
52
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
53
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2020) ،
54
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING (2020) 7،1
55
OPTICAL MATERIALS (2020) 11441-1،11441-9
56 طب جنوب (1398) 29،40
57
SN APPLIED SCIENCES (2019) ،
58
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING (2019) ?،?
59
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (2019) ،
60
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY (2019) ،
61
CHEMICAL PHYSICS (2019) 6،19
62
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2019) 1،0
63
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019) 161،170
64
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY (2019) 969،977
65
Natural Resources Research (2019) 1،9
66
Applied Petrochemical Research (2019) 77،90
67
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (2019) 1،14
68
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019) 1،11
69
FUEL (2019) 1،21
70
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2019) 1،14
71 شیمی و مهندسی شیمی ایران 37 (1397) 237-249
72 پژوهش نفت (1397) 90،100
73 علوم و مهندسی آب و فاضلاب (1397) 13،21
74 اکتشاف و تولید نفت و گاز (1397) 61،68
75 طب جنوب (1397) 287،296
76 مهندسی شیمی ایران 17 (1397) 32-43
77
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2018) ،
78
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology (2018) 40،59
79
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN (2018) 506،519
80
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2018) 1،12
81
Physical Chemistry Research (2018) 105،113
82
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2018) 44،52
83
International Journal of Greenhouse Gas Control (2018) 60،71
84
Journal of Nanofluids (2018) 1،11
85
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology (2018) 40،59
86
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 9 (2018) 543-560
87
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2018) 1،12
88 پژوهش نفت (1396) 186،199
89 پژوهش نفت (1396) 155،166
90
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2017) 69،84
91
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2017) 64،74
92
JOURNAL OF POROUS MATERIALS (2017) 1،11
93
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2017) 1،15
94
Applied Petrochemical Research (2017) 1،11
95
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2017) 1،11
96
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2016) 1185،1191
97
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2016) 113،127
98
Petroleum (2016) 289،295
99
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2016) 835،844
100
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2016) ،
101
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2016) 1،13
102
Gas Processing (2016) 65،78
103 پژوهش نفت (1394) 157،168
104 دنیای نانو (1394) 21،26
105 پژوهش نفت (1394) ،
106
Environmental Studies of Persian Gulf 2 (2015) 45-55
107
Natural Gas Industry B (2015) 283،294
108
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 202 (2015) 23-33
109
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 209 (2015) 539-548
110
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS (2015) 251،263
111
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY (2015) 1382،1406
112
HEAT AND MASS TRANSFER (2015) 1587،1559
113
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 211 (2015) 31-39
114 پژوهش نفت (1393) 160171
115 علوم و مهندسی جداسازی (1393) 1،9
116 پژوهش نفت 24 (1393) 100-109
117 دنیای نانو (1393) 26،30
118
Gas Processing (2014) 8،18
119
Gas Processing (2014) 40،50
120
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2014) 828،832
121
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 1163،1170
122 دنیای نانو (1392) 37،41
123 دنیای نانو (1392) 5،11
124 فرآیند نو (1392) 5،18
125
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE (2013) 152،159
126
HEAT AND MASS TRANSFER 49 (2013) 1603-1612