مشخصات پژوهش

خانه /کاربست رویکردی آمیخته به ...
عنوان کاربست رویکردی آمیخته به منظور رتبهبندی شیوههای آموزش عملی در حسابداری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها شیوههای آموزش عملی حسابداری، اثربخشی آموزش، تحلیل سلسلهمراتبی، کوپراس
چکیده مهمترین جنبه حسابداری بهعنوان ارائهدهنده اطلاعات مالی و زبان تجارت، جنبه عملی و کاربردی آن است و آموزش حسابداری نیز، از این جنبه مهم تهی نی ست. هدف این پژوهش، کارب ست رویکردی آمیخته جهت رتبهبندی شیوههای آموزش عملی ا ست. بهمنظور شناسایی متغیرهای مؤثر بر آموزش عملی حسابداری، پس از توزیع پرسشنامهای میان استادان و شاغلان حرفه حسابداری، 802 ن سخه از آن برای تحلیل جمعآوری شد. جهت تحلیل سل سه مراتبی و کوپراس اطلاعات از طریق 8 نوع پر س شنامه و جمع اوری نظرات تعداد 82 خبره انجام شددده اسددت. رتبهبندی شددیوههای آموزش عملی با بهرهمندی از نظرات خبرگان که به روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند - قضاوتی انتخاب شدند، انجام گرفت. از آزمون تی نمونههای م ستقل برای شنا سایی متغیرهای موثر و از روشهای آمیخته تحلیل سل سهمراتبی و کوپراس برای رتبه بندی متغیرهای و شیوه های آموزش عملی ا ستفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، اثربخشی آموزش، فرایند آموزش، سنجش و ارزیابی یادگیری و موانع اجرا، متغیرهای مهم و مؤثر در اجرای آموزش عملی حسابداری شناخته شدند. نتایج بهدست آمده از تحلیل سلسلهمراتبی نشان میدهد اثر بخشی آموزش، فرایند، موانع اجرا و سنجش و ارزیابی، بهترتیب مهمترین جنبههای آموزش عملی ح سابداری ه ستند. همچنین، نتایج روش کوپراس ن شان داد که از میان پنج روش آموزش عملی حسددابداری، کارآموزی و کارورزی، آموزش نرمافزارهای حسددابداری و بازدیدهای علمی و مراجعه به شدرکتها، بهترتیب مهمترین شدیوههای آموزش قلمداد میشدوند. در اجرایی شددن این شدیوههای آموزش، اسدتادان، دانشگاه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نقش برجستهای دارند.
پژوهشگران مهدی رضایی (نفر اول)، احمد قربان پور (نفر دوم)