مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی روابط تجربی افت فشار ...
عنوان ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چا ههای تولیدی یک میدان گاز میعانی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در چاههای مخازن گاز میعانی عمدتاً جریان چندفازی مشاهده می شود. روابط مختلفی جهت پیش بینی افت فشار پیشنهاد شده، ولی تا به حال هیچ رابطه ای یافت نشده که افت فشار را در محدوه وسیعی از شرایط عملیاتی پیش بینی نماید. در این مقاله با استفاده از داده های اندازه گیری شده در ابزار نمودارگیری پتانسیل شبه خودزا در چهار لایه یک مخزن گاز میعانی به مقایسه روابط مختلف تجربی پیش بینی افت فشار و ماندگی مایع پرداخته شده و بهترین روابط با استفاده از دو نرم افزار ارائه شده است. سپس با کاربرد داده های اندازه گیری شده، روابط نرم افزار پراسپر بهینه سازی گردید. درنهایت فشار ته چاهی از رابطه کمینه خطای نرم افزار پایپ سیم و روابط قبل و پس از بهینه سازی نرم افزار پراسپر محاسبه شد. از مقایسه نتایج شبیه سازی دو نرم افزار، تطابق مطلوبی بین روابط بهینه هاگیدورن- برون و پترولیوم اکسپرت از نرم افزار پراسپر و رابطه گری از نرم افزار پایپسیم مشاهده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش، روش جدیدی در غربالگری روابط تجربی پیش بینی رفتار جریانی و ماندگی چاههای گاز میعانی فقیر معرفی مینماید.
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول)، شهریار عصفوری (نفر دوم)، رباب چاهشوری (نفر سوم)، محمدحسین حیدری سورشجانی (نفر چهارم)، شهاب گرامی (نفر پنجم)