مشخصات پژوهش

خانه /ظهور سیستم های اطلاعاتی ...
عنوان ظهور سیستم های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم های ‏مدیریت یادگیری از منظر بازی وارسازی ‏
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها بازی وارسازی، سیستم های اطالعاتی، مدیریت یادگیری، کریتیک، کوپراس
چکیده امروزه، زندگی بشر به طور فزآینده ای شبیه به بازی ها شده است؛ نه تنها به این دلیل که بازی ها به ‏بخشی گسترده ای از زندگی انسان تبدیل شده اند؛ بلکه فعالیت ها، سیستم ها و خدمات نیز به طور ‏فزآینده ای بازی گونه شده اند. بنابراین، چالش کلیدی سازمان ها در عصر دیجیتال کنونی استفاده از ‏سیستم های بازی گونه جهت ارتقاء انگیزه و مهارت کاربران می باشد. هدف این پژوهش، تحلیل و ‏ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری از منظر قابلیت های بازی وارسازی است. این تحقیق، به لحاظ ‏هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، در قالب تحقیقات کیفی- کمی است. در گام ‏نخست، با مطالعه پیشینه نظری و تجربی و همچنین نظرخواهی از خبرگان، تعداد 7 قابلیت ‏بازی وارسازی شناسایی گردید که جهت ارزیابی و رتبه بندی تعداد 4 سامانه آموزش مجازی ‏بازی وارسازی مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه ‏خلیج فارس تشکیل دادند. تعداد 10 نفر از اعضای هیأت علمی به عنوان اعضای نمونه با روش ‏نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند که از دانش تجربی و تئوریک مناسب در زمینه ی ‏بکارگیری و استفاده از سامانه های مورد بررسی برخوردار بودند. ابزار جمع آوری داده ها، ‏پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با روش تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز با ‏روش ضریب کندال با مقدار 83/0 تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تلفیقی ‏کریتیک – کوپراس استفاده شده است.‏‎ ‎نتایج نشان می دهد؛ از بین سیستم های مدیریت یادگیری ‏مورد بررسی؛ سیستم ایس پرینگ بالاترین امتیاز را بدست آورده است.‏
پژوهشگران ابراهیم رجب پور (نفر اول)، احمد قربان پور (نفر دوم)