مشخصات پژوهش

خانه /مطالعه آزمایشگاهی تغییرات ...
عنوان مطالعه آزمایشگاهی تغییرات زمانی بستر در قوس 081 درجه تند با زوج پایه همگرا
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده تخریب پل ها به دلیل فرسایش بستر مساله ای است که اگر به آن به درستی پرداخته نشود می تواند خسارات جبران ناپذیری به باار - آورد. هدف از ارائه این پژوهش بررسی آبشستگی حول زوج پایه کج تحت تاثیر پارامتر زمان و نقش آن در توپوگرافی بستر اسات . در اولاین مرحله آزمایش زمان تعادل انجام گرفته شد. در مرحله بعد به منظور شناخت شرایط آبشستگی در قوس آزماایش بادون ن اب پایاه در زماان تعادل نسبی انجام شد، با استناد به نتایج به دست آمده از این آزمایش موقعیت ?1 درجه برای اسقرار پایه ها انتخاب شد. آزماایش هاای بعادی ?1 و 111 درصد زمان تعادل نسبی و با استقرار زوج پایه همگرا در موقعیت ?1 درجه از ابتدای قوس و در صفحه عمود بار ، به ترتیب در 21 جریان انجام شدند. کانال استفاده شده در آزمایش ها با عرض یک متر و مسیر قوس تند با نسبت شعاع مرکزی به عرض کاناال برابار باا 2 و زاویه 1?1 درجه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در زمان تعادل نسبی چاله تشکیل شده در قوس بیرونی 21 درصد عمیق تا ر از چالاه آبشستگی اطراف پایه است. این چاله در تقارن با محل احداث پایه در زاویه 123 درجه شکل می گیرد. بررسای پاارامتر زماان در آزماایش هاا نشان می دهد در ابتدای آزمایش پایه نزدیک به ساحل خارجی فرسایش بیشتری دارد ولی بعد از گذشت 21 درصد زمان تعادل نسابی سارعت آبشستگی در هر دو پایه یکسان می شود، همچنین کاهش زمان تعادل از 111 درصاد باه ?1 درصاد باعاک کااهش 21 درصادی عماق چالاه آبشستگی حداکثر می شود.
پژوهشگران محمد واقفی (نفر اول)، فرید صدیقی (نفر دوم)، مسعود موسایی (نفر سوم)، سید حامد معراجی (نفر چهارم)، امین محمودی (نفر پنجم)