مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل رضایتمندی شهروندان از ...
عنوان تحلیل رضایتمندی شهروندان از فضای نوار ساحلی در شهرهای بندرگاهی، نمونه مطالعه: شهر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها فضای تفریحی، نوار ساحلی، شهرهای ساحلی، مدل تحلیل عاملی، سواحل خلیج فارس
چکیده سواحل یکی از ارکان هویت بخش به شهرهای بندرگاهی هستند که بازتاب ارزش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن شهر هستند. اگرچه بخشی از نوار ساحلی شهرها کارکردهای غیرشهری دارند اما همچنان محدوده های وسیعی از آنها را می توان به مثابه فضای شهری دانست. از همین رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل رضایتمندی شهروندان از فضاهای نوار ساحلی شهرها به استخراج نظرات کاربران این فضاها در شهر بوشهر پرداخته است. رویکرد پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و مشاهدات میدانی از طریق پرسشنامه است. جامعه هدف پژوهش، ساکنین شهر بوشهر است که تعداد 100 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند مورد پرسش قرار گرفته اند. در ادامه داده ها در نرم افزار SPSS وارد شده و به کمک مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل رگرسیون چندمتغیره خطی مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان می دهد پنج عامل «سرزندگی»، «آسایش محیطی»، «پایداری اکولوژیکی»، «حضورپذیری» و «نفوذپذیری» به ترتیب بیشترین تاثیر را بر سطح رضایتمندی مردم از فضای نوار ساحلی دارند. همچنین نتایج تفصیلی تر نشان می دهد از میان 4 محدوده مورد مطالعه، نوار ساحلی جفره بالاترین امتیاز و نوار ساحلی نفتکش کمترین امتیاز را کسب نموده اند و با توجه به امتیاز عوامل مختلف، اولویت مداخله برای نوار ساحلی جفره مربوط به عامل «پایداری اکولوژیکی»، نوار ساحلی ریشهر عامل «آسایش محیطی» و نوارهای ساحلی لیان و نفتکش عامل «سرزندگی» می باشند که بر اساس آنها راهبردهایی پیشنهاد شده اند.
پژوهشگران احسان حیدرزاده (نفر اول)، محمدرضا حقی (نفر دوم)، نیوشا زرین (نفر سوم)