احسان حیدرزاده

خانه /احسان حیدرزاده
احسان حيدرزاده
نام و نام خانوادگی احسان حیدرزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده هنر و معماری / گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شهرسازی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جامعه شناسی معاصر 1 (1403) 1
2 فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره 5 (1403) 17
3
Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences 32 (2024) 89-107
4 فصلنامه توسعه پایدار شهری 4 (1402) 1-15
5 مطالعات محیطی هفت حصار 42 (1402) 59-72
6 فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل 4 (1401) 67-76
7 نگرش های نو در جغرافیای انسانی 56 (1401) 117-139
8 گردشگری شهری 3 (1401) 1
9 برنامه ریزی و توسعه گردشگری 1 (1401) 1
10 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 1 (1401) 1
11 مدیریت مخاطرات محیطی 1 (1401) 17-30
12 راهبرد توسعه 68 (1400) 131-154
13 نامه معماری و شهرسازی 1 (1400) 1
14 جغرافیای اجتماعی شهری 19 (1400) 12
15 جغرافیا و مخاطرات محیطی 1 (1400) 1
16 مطالعات شهری 1 (1400) 1
17 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 1 (1400) 1
18 صفه 1 (1400) 1
19 گردشگری و توسعه 1 (1400) 1
20
Iranian Journal of Public Health Vol 50 No 10 (2021) 2132-2138
21 پژوهش و برنامه ریزی شهری 1 (1400) 1
22 محیط شناسی 1 (1400) 1
23 مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی 2 (1400) 91-108
24 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری انتشار آنلاین شده و doi گرفته. در شماره های آتی به (1400) انتشار آنلاین شده و
25 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی شماره 4 (1400) 95-112
26 پژوهش و برنامه ریزی شهری (1399) 65،82