مشخصات پژوهش

خانه /بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد ...
عنوان بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها زاگرس، گنبد نمکی، جاشک، لرزه خیزی، روش کرنل، زمین آمار
چکیده کمربند چین خورده رانده ی زاگرس یکی از مهم ترین ایالت های لرزه زمین ساختی فلات ایران است. محدوده مورد مطالعه در زاگرس ساده چین خورده در محل رخنمون دیاپیر نمکی جاشک می باشد. رخداد زمین لرزه های بزرگ در دهه ی اخیر از جمله زلزله 2013 کاکی (Mw=6.3)نشان دهنده ی لرزه خیز بودن این منطقه می باشد. به منظور تحلیل شکستگی ها و کانون زمین لرزه ها در محدوده ی مطالعاتی از روش کرنل استفاده شده است. براورد چگالی کرنل (KDE) از روش هایی است که به تازگی در مطالعات آماری و زمین آماری مورد استفاده قرار گرفته است. در روش توزیع تراکم کرنل با بررسی چگالی رو مرکز زمین لرزه ها و شکستگی ها به نرخ ناهمسانی آنها در بخش های مختلف پرداخته شده است. تراکم زمین لرزه ها و شکستگی ها در محدوده ی رخنمون گنبد نمکی جاشک نشان دهنده ی فعالیت زیاد این ساختار زمین شناسی و اثر آن بر لرزه خیزی منطقه می باشد.
پژوهشگران ابراهیمی علی (نفر اول)، شبیر اشکپور مطلق (نفر دوم)، سید رضا منصوری (نفر سوم)، سعید زارعی (نفر چهارم)