مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی مقاومت فشاری بتن ...
عنوان ارزیابی مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولین در محیط اسیدی با استفاده از روش طراحی آزمایش RSM
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها دوام بتن ژئوپلیمر, بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولین, مقاوم فشاری باقیمانده, محیط های خورنده, طراحی آزمایش, روش پاسخ سطح
چکیده بتن ژئوپلیمری که محصول واکنش محلول های قلیاای باا پودرهاای غنا از آلومینوسایلیاا اسا یا جاایزیین اقتصادی و دوستدار محیط زیس برای بتن سیمان پرتلند به شمار م رود. با وجود آناه بتن های ژئوپلیمری خاوا ماانیا مطلوب را از خود نشان داده اند اما نیاز اس که دوام آنها نیی در محیط های خورنده مورد ارزیاب قرارگیارد . در این پژوهش که به منظور بررس دوام بتن ژئوپلیمر بر پایه متاکائولین در محایط اسایدی صاور گرفتاه طراحا آزمایش توسط نرم افیار DX و به روش پاسخ ساط انجاام شاد . در ایان طراحا آزماایش تااییر متغیرهاای دماای عمل آوری و نسب وزن ماسه به متاکائولین بر روی مقاوم فشاری باقیمانده و تغییرا مقاوم فشاری و تغییارا وزن در زمان های 7 28 و 56 روز ماورد ارزیااب قارار گرفتناد . پا از انجاام آزماایش هاای پیشانهاد شاده توساط نرم افیار DX نتایج به نرم افیار ارائه شدند. نرم افیار با توجه به نتایج مدل کوادراتیا را پیشانهاد نماود . بعاد از تائیاد اعتبار مدل به تحلیل نمودارهای به دس آمده بر اساس مدل کوادراتی پرداخته شد. برای MGPC طبق بهینه یااب نرم افیار DX در Et=56 به ازای مقدارهای مطلوب 2/52 = S/M و T=45/86 مقادار متغیرهاای RFc Fc و Δ ΔW باه ترتیب برابر 34/12 19/03 و 10/88 بودند. در حال که برای OPC مقدار متغیرهاای RFc Fc و Δ ΔW باه ترتیاب برابر 39/17 ، 20/14 و 8/25 بودند. مقدار RFc را نم توان به عنوان معیاری برای بررس دوام مورد استفاده قرار داد. ΔW نیی به خودی خود بیانزر دوام خوب و یا ضعیف ی نمونه نیس و تحلیل باید با در نظر گرفتن Fc انجام شود. Δ ΔW کمتر OPC نسب به MGPC را م توان به افیایش وزن OPC ناش از ورود بیشاتر محلاول هاای خورناده در منافذ OPC نسب داد و نم توان ΔW کمتر را به دوام بهتر نمونه های OPC در برابار خاوردگ مارتبط دانسا . باا توجه به Fc بهتر نمونه های Δ MGPC و تحلیل انجام شده بر روی نتایج ΔW MGPC با مقدار هاای بهیناه S/M و T م تواند به منظور استفاده در محیط های خورنده جایزیین OPC شود.
پژوهشگران میعاد فروزنده جونقانی (نفر اول)، علیرضا جهانگیری (نفر دوم)، احمد جامه خورشید (نفر سوم)