مشخصات پژوهش

خانه /)Fragaria × ananassa Duch( ...
عنوان )Fragaria × ananassa Duch( افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی با استفاده از موسیلاژ و اسانسهای گیاهی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها اسانس گیاهان دارویی، توت فرنگی، کیفیت پس از برداشت، موسیلاژ.
چکیده ا توجه به محدودیتهای موجود در استفاده از ترکیبات شیمیایی یکی از راهکارهای مهم و جایگزین، استفاده از ترکیبات طبیعی و سازگار با گیاه، طبیعت و انسان در تولید و نگهداری محصولات است. از اینرو افزایش عمر انبارمانی و پس از برداشت میوه توتفرنگی از اهداف مهم این تحقیق است. برهمین اساس این پژوهش با هدف بررسی اثر پوششهای خوراکی موسیلاژ و اسانس گیاهی بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه توتفرنگی رقم پاروس در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول شامل اسانس Linum ( و کتان )Plantago ovata( و موسیلاژ اسفرزه )Trachyspermum ammi( زنیان ، )Thymus vulgaris( آویشن 8 و 12 روز( بود. براساس نتایج با گذشت زمان انبارداری صفاتی از قیبل درصد ، و فاکتور دوم شامل زمان انبارداری ) 4 )usitatissimum 0 %(، زنیان / پوسیدگی و مواد جامد محلول افزایش و صفات ویتامین ث و آنتوسیانین کاهش یافت. کمترین پوسیدگی در تیمارهای آویشن ) 11 0 %( مشاهده شد. در بین تیمارها ترکیب کتان و آویشن به طور / 0 %( و همچنین ترکیب کتان و آویشن ) 5 / 0/22 %(، ترکیب کتان و زنیان ) 16 ( 3( و / معنیداری نسبت به بقیه تیمارها کمترین میزان مواد جامد محلول را داشت و همچنین بیشترین آنتوسیانین در ترکیب اسفرزه و آویشن ) 20 3( حاصل شد. به طور کلی تیمار آویشن بهتنهایی یا در ترکیب با کتان با داشتن بیشترین ویتامین ث، آنتوسیانین و همچنین / تیمار آویشن ) 12 کمترین درصد پوسیدگی به عنوان بهترین تیمار معرفی میگردد.
پژوهشگران عزیز رضایی (نفر اول)، رحیم نیکخواه (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)