مشخصات پژوهش

خانه /افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت ...
عنوان افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت میوه توتفرنگی رقم پاروس با ترکیبات گیاهان دارویی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها انبارداری، اسیدیته قابل تیتراسیون، استحکام بافت.
چکیده میوه توت فرنگی به دلیل خواص ارگانولپتیکی عالی، از آن بسیار استقبال میشود اما به دلیل داشتن تنفس شدید، بافتی لطیف، میزان آب زیاد، و حساسیت زیاد به انواع پوسیدگیها، میوهای حساس و فسادپذیر بوده و طول عمر انباری کمی دارد. برهمین اساس در این پژوهش، به منظور مطالعه اثر ترکیبات طبیعی بر طول دوره نگهداری، از اسانسهای آویشن ) Thymus vulgaris (، زنیان ) Trachyspermum ammi ( و موسیلاژ اسفرزه ( Plantago ovata ( و کتان ) Linum usitatissimum ( و ترکیب آنها با یکدیگر، جهت پوششدار نمودن میوه توتفرنگی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید و برخی خصوصیات میوه از جمله اسیدیته قابل تیتراسیون ) TA (، سفتی بافت و pH در زمانهای 4 ، 8 و 12 روز پس از انبارداری اندازهگیری شد. براساس نتایج با گذشت زمان انبارداری، pH افزایش و صفات سفتی بافت میوه و TA کاهش یافت. به طور کلی تیمار اسفرزه به تنهایی یا در ترکیب با اسانس به عنوان بهترین تیمار معرفی میگردد.
پژوهشگران عزیز رضایی (نفر اول)، رحیم نیکخواه (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)