مشخصات پژوهش

خانه /بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمک ...
عنوان بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمک جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها ناهمسانی جنبشی، آنالیز کرنل، گنبد نمک جاشک
چکیده بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمک جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
پژوهشگران ابراهیمی علی (نفر اول)، شبیر اشکپور مطلق (نفر دوم)، سید رضا منصوری (نفر سوم)، سعید زارعی (نفر چهارم)