مشخصات پژوهش

خانه /عوامل پیشران در تحقق گردشگری ...
عنوان عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتوریسم، نمونه مطالعه شهر خوانسار
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها گردشگری شهری ، آینده پژوهی ، گردشگری پایدار ، اکوتوریسم شهری، گردشگری مبتنی بر طبیعت ، شهر خوانسار
چکیده امروزه گردشگری به مثابه یک صنعت، در کنار تمام مزایای خود، در صورت عدم برنامه ریزی صحیح می تواند پیامدهای منفی متعددی بر محیط طبیعی و جامعه انسانی مقصد تحمیل کند. از همین رو، «پایداری» به یکی از الزامات برنامه ریزی گردشگری تبدیل شده است. پژوهش حاضر، با درک اهمیت این موضوع، تلاش نموده است راهبردهای تحقق گردشگری پایدار را برای شهر خوانسار شناسایی نماید. روش تحقیق حاضر توصیفی تفسیری و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است. در ابتدا متغیرهای گردشگری پایدار شهری از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده که ماحصل آن دستیابی به طیف جامعی از متغیرها در 13 بعد شامل محیط طبیعی، آلاینده ها و آسیب های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، حمل و نقلی، ظرفیت قابل تحمل شهر، بهداشت و سلامت، جاذبه های گردشگری، بنیان های جامعه محلی، زیرساخت های کالبدی گردشگری، زیرساخت های غیرکالبدی گردشگری و رضایتمندی از گردشگری بوده است. در ادامه، متغیرها برای پیاده سازی مدل معادلات ساختاری آینده پژوهی در نرم افزار Micmac وارد شده اند و مقایسات زوجی میان متغیرها به روش دلفی و با مشارکت 15 کارشناس انجام پذیرفته است. خروجی مدل، مهمترین متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر در حوزه گردشگری پایدار شهر خوانسار را نمایش می-دهد که بر اساس آنها راهبردهای پیشنهادی تدوین شده اند. یافته ها نشان می دهد متغیرهای «طرح ها و برنامه های بلندمدت توسعه گردشگری» و «وجود جاذبه های گردشگری، آثار تاریخی و حفاظت آنها» بیشترین تاثیر را در تحقق گردشگری پایدار شهر خوانسار خواهند داشت و لذا راهبردهای دارای اولویت باید بر مبنای آنها تدوین شوند.
پژوهشگران محمدرضا حقی (نفر اول)، احسان حیدرزاده (نفر دوم)