مشخصات پژوهش

خانه /اثربخشی درمان چشم انداز زمان ...
عنوان اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان دختر اهمال کار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده مقدمه :هدف از انجام ا?ن پژوهش بررس? اثربخش? درمان چشم انداز زمان بر راهبردهای انگ?زش? و شناخت? دانشجو?ان دختر اهمالکار دانشگاه خل?ج فارس بوشهر بود .روش :پژوهش حاضر ?ک طرح آزما?ش? با پ?ش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود . ابزارهای ا?ن پژوهش پرسشنامه اهمال کاری تحص?ل? سواری، پرسشنامه چشم انداز زمان ز?مباردو و پرسشنامه راهبرد های انگ?زش? زشو و بارانت بودند .روش پژوهش به ا?ن صورت بود نفر از دانشجو?ان دختر دانشگاه خل?ج 300که ابتدا فارس بوشهر بودند به روش 1395-96 که در حال تحص?ل در سال تحص?ل? نمونه گ?ری تصادف? چندمرحلهای انتخاب شدند و پرسشنامه ی اهمال نفر از آن 36 کاری تحص?ل? را پر کردند، سپس ها که دارای اهمال کاری با?بودند به طور تصادف? انتخاب و به دو گروه آزما?ش و گواه گمارده شدند .درمان چشم انداز زمان )ط? شش جلسه (بر به ،(2012)اساس پروتکل آموزش? ز?مباردو عنوان متغ?ر مستقل در نظر گرفته شد .جهت تجز?ه وتحل?ل داده ها از تحل?ل SPSSکووار?انس چندمتغ?ری و با استفاده از نرم افزار آماری انجام گرفت .?افته ها :نتا?ج تحق?ق نشان داد که درمان چشم انداز زمان باعث افزا?ش معنا داری در هدف تسلط، هدف عملکردی، ن?از به شناخت، اهمال کاری تحص?ل?، انتظار موفق?ت، ارزش تکل?ف، سازمان ده?، مرور و خود تنظ?م? فراشناخت? شد .اما در . تغ??ر معناداری صورت نگرفت p = 0/19متغ?ر هدف اجتناب? نت?جه گ?ری :بر مبنای نتا?ج، درمان چشم انداز زمان ?ک رو?کرد درمان? مؤثر برای افزا?ش راهبردهای انگ?زش? و شناخت? در دانشجو?ان دختر اهمالکار است.
پژوهشگران سید موسی گلستانه (نفر اول)، فاطمه نوروزی (نفر دوم)