مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تأثیر عملکرد صفحات ...
عنوان بررسی تأثیر عملکرد صفحات مستغرق پاد ساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد مستقر در قوس تند
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مقاله به بررسی تأثیر صفحات مستغرق پادساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد پرداخته شده است. آزمایش ها در یک فلوم با خم 180 درجه تحت تأثیر استقرار پایه پل استوانه ایی به قطر 5 سانتی متر از جنس pvc انجام شد. صفحات مستطیلی از جنس پلگسی گلاس با طول و ضخامت به ترتیب 5/1 و 2/0 برابر قطر پایه و استغراق 75 درصد (25 درصد عمق جریان از بستر اولیه) استفاده شد. کلیه ی آزمایشات در شرایط یکسان آب زلال 97/0 و دبی 70 لیتر بر ثانیه و عمق 18 سانتی متر و رسوبات با دانه بندی متوسط برابر 5/1 میلی متر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد استفاده از صفحات مستغرق پادساعتگرد، حجم حفره و عمق آبشستگی در طول زمان تعادل نسبی اطراف پایه پل را کاهش می دهد. درصد کاهش حجم حفره ی آبشستگی پیرامون پایه در حالت استفاده از صفحات مستغرق پادساعتگرد حدود 40- 25 درصد است. این میزان کاهش برای قرارگیری صفحات، به فاصله ی 5/2 برابر قطر پایه از پایه بین 35-40 درصد و برای فاصله ی 5 برابر حدود بین 25-40 درصد است. به عنوان نمونه در آزمایش قرارگیری صفحات با فاصله ی 5 برابر قطر پایه از مرکز پایه و فاصله ی 5/1 برابر قطر پایه ازهم، عمق آبشستگی به میزان 8/8 درصد و حجم حفره 38 درصد کاهش یافته است
پژوهشگران ندا صفری پور (نفر اول)، محمد واقفی (نفر دوم)، امین محمودی (نفر سوم)