مشخصات پژوهش

خانه /تاثیر بار شناختی بر اعتماد به ...
عنوان تاثیر بار شناختی بر اعتماد به دیگران:بررسی نقش تعدیلگر تعالی شخصیت
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها بار شناختی، اعتماد، تعالی شخصیت
چکیده اعتماد به عنوان مقدمه ی ارتباط با دیگران و نگرش نسبت به خود و دنیای اطراف است که ضمن تاثیرگذاری مستقیم بر رفتار و اعمال، رابطه تنگاتنگی نیز با با بهزیستی و همچنین طول عمر افراد دارد. بار شناختی،که به میزان باری اشاره دارد که در هنگام پردازش اطلاعات بر حافظه فعال یا کوتاه مدت وارد می آید تا افراد بتوانند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کنند، میتواند فرایند اعتماد را دچار اختلال نماید. از طرف دیگر، با توجه به رابطه صفات شخصیت با حالات روانشناختی و رفتاری در موقعیت های مختلف، می توان فرض کرد که صفات شخصیت، نقش تعدیلگری بر میزان تاثیر گذاری بار شناختی بر اعتماد به دیگران خواهند داشت. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بار شناختی بر اعتماد دیگران با نقش تعدیلگر تعالی شخصیت بود. روش: شرکت کنندگان در تحقیق حاضر که به صورت تجربی اجرا گردید، از بین 125 دانشجویی که جهت شرکت در تحقیقات روانشناختی اعلام آمادگی کرده بودند، تعداد 85 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از تکمیل پرسشنامه تعالی شخصیت پاکیزه، در شرایط متفاوت بار شناختی (بدون بار شناختی تا حفظ کردن چهار عدد سه رقمی)، سناریوی اعتماد دیگران را اجرا نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با روش بارون و کینی استفاده شده است. یافته ها نشان دادکه بار شناختی باعث کاهش اعتماد (482/0 = R) می شود، و تعالی شخصیت میزان این تاثیر را تعدیل می نماید. با توجه به افزایش روزافزون بار شناختی ناشی از افزایش حجم اطلاعات در عصر حاضر و همچنین تاثیر منفی بار شناختی براعتماد به دیگران، و همچنین با عنایت به نقش تعدیلگر تعالی شخصیت بر میزان تاثیر بار شناختی بر اعتماد نسبت به دیگران، برنامه ریزی معطوف به تعالی بخشی به شخصیت افراد می تواند ضمن ارتقاء تعاملات موثر اجتماعی، زمینه ساز سلامت روان افراد باشد.
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول)، صادق حکمتیان فرد (نفر دوم)، سارا منصوری زاده (نفر سوم)، عادل حیدری (نفر چهارم)