علی پاکیزه

خانه /علی پاکیزه
علي پاكيزه
نام و نام خانوادگی علی پاکیزه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه روان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دستاوردهای روانشناختی 10.22055/psy.2023.43786.3034 (1402) 10.22055/psy.2023.43
2 روانشناسی بالینی https://doi.org/10.22075/jcp.2023.27949.2492 (1402) https://doi.org/10.2
3
دستاوردهای روانشناختی 30 (1402) 1-10
4 روانشناسی 26 (1401) 130-139
5
CITIES In press (2021) 1-5
6 مطالعات روانشناسی بالینی 43 (1400) 25-44
7 روانشناسی مدرسه دوره 9، شماره 2 (1399) 7-25
8
Applied Neuropsychology-Child (2019) ،
9 روانشناسی سلامت (1397) 7،20
10
Practice In Clinical Psychology (2017) 17،26
11 طب جنوب (1395) ،
12 روانشناسی (1395) ،
13 پژوهش های کاربردی روانشناختی (1395) 165،172
14 توسعه آموزش جندی شاپور (1394) ،
15 توسعه آموزش جندی شاپور (1394) ،
16
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN (2013) ،
17 ناتوانی های یادگیری (1391) 63،84
18 آموزش مهندسی ایران (1389) ،
19 طب جنوب (1389) ،
20
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY (2009) ،
21
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY (2006) ،