مشخصات پژوهش

خانه /سنتز و مشخصه سازی نانو پودر ...
عنوان سنتز و مشخصه سازی نانو پودر حاصل از استخوان ماهی مرکب ببری خلیج فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده زمینه: استخوان ماهی عمدتاً از کربنات کلسیم و کیتین تشکیل شده است و می تواند یک منبع طبیعی بسیار مناسب برای تولید نانوذرات کربنات کلسیم محسوب شود. مواد و روش ها: در این تحقیق، از دو روش آسیاب گلوله ای و انحلال پودر اولیه در حلال آبی حاوی ماده فعال سطحی ستیل تری متیل آمونیوم برمید (سی تب) برای تولید نانوذرات پودر استخوان ماهی مرکب ببری خلیج فارس استفاده و نتایج دو روش با یکدیگر مقایسه گردید. به منظور مشخصه سازی این ذرات از فناوری های تفرق دینامیکی نور و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمایشگاهی نشان داد که 2 ساعت آسیاب کردن ذرات پودر اولیه می تواند منجر به تولید نانوذراتی با اندازه حدود 44 نانومتر شود. ضمن اینکه مشاهده شد افزایش زمان فرایند آسیاب کردن نیز اثر مستقیمی بر کاهش اندازه این نانوذرات دارد. نتایج بدست آمده در روش انحلال ماکروپودر اولیه در حلال آبی حاوی ماده فعال سحطی نشان دهنده نتیجه شگرفی است که بیان از بدست آمدن نانوذراتی با اندازه حدود 40 نانومتر دارد. نتیجه گیری: این قابلیت پودر استخوان ماهی مرکب ببری خلیج فارس در تولید نانوذرات زیست سازگار در طی فرایندی ساده با کمترین میزان انرژی و در کوتاه ترین زمان می تواند معرف پتانسیل بالای این ماده برای تولید نانوذرات در مقیاس صنعتی می باشد.
پژوهشگران راضیه احمدی (نفر اول)، شهریار عصفوری (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)