مشخصات پژوهش

خانه /شبیه سازی و امکان سنجی ...
عنوان شبیه سازی و امکان سنجی جایگزینی ماتریس ریژنراتور دوار با مواد تغییر فاز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مواد تغییر فاز، ریژنراتور دوار، دینامیک سیالات محاسباتی
چکیده در این پژوهش به بررسی اثر حضور مواد تغییر فاز ( )PCMدر ریژنراتور دوار برای ذخیرهسازی و تبادل انرژی پرداخته شد ه اسدا با وارد رد PCMبه ریژنراتور دوار مق ار بیشدتری انرژی را میتوا جذب و ذخیره رد به بیا دیگر، امکا سنجی افزایش بازده ریژنراتور دوار از طریق افزایش ظرفیا ذخیره انرژی حرارتی صفحات تعبیه ش ه در آ، م سئله پژوهش حا ضر میبا ش در این خ صوص ابت ا با ا ستفاده از روش دینامیک سیالات محا سباتی، شبیه سازی ریژنراتور دوار و PCMانجام ش ه اسا سپس م ل ع دی مورد اعتبارسنجی و نتایج حاصل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اسا همچنین تاثیر سرعا دورا در ریژنراتور دوار مورد ارزیابی قرار گرفته اسا نتیجه حاصل این بود ه ریژنراتور دوار حاوی PCMدر سرعا گردشهای متری نسبا به ریژنراتور دوار ب و PCMدارای بهترین بازده حرارتی می باشد.
پژوهشگران نجفی صدیقه (نفر اول)، احمد جامه خورشید (نفر دوم)، حسین رهیده (نفر سوم)