مشخصات پژوهش

خانه /مدل سازی تعادل بخار ـ مایع ...
عنوان مدل سازی تعادل بخار ـ مایع کربن دی اکسید ـ هیدروکربن، نیتروژن ـ هیدروکربن و مخلوط های گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها مدل سازی تعادل بخار ـ مایع معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده مخلوط گاز طبیعی
چکیده نظریه زنجیره دوتایی سخت ساده شده، همراه با نظریه آماری سیال تجمعی زنجیره اغتشاش (PC-SAFT) که برای سامانه­­ های دوجزئی نرمال آلکان­ها توسط نصری­ فر به کار برده شده و از دقت خوبی برخوردار است، به سامانه ­های دوجزئی کربن دی اکسید ـ هیدروکربن و نیتروژن ـ هیدروکربن و گاز طبیعی توسعه داده شد. پارامتر­های m ، σ و برای کربن دی اکسید، نیتروژن، ایزوبوتان و ایزوپنتان محاسبه شدند. نتیجه­ ها نشان داد که برای این مواد درصد خطای متوسط به دست امده با استفاده از این معادله حالت برای فشار بخار کربن دی اکسید ، نیتروژن، ایزوبوتان و ایزوپنتان به ترتیب 7/2، 3/0، 1/2 و 2/2 و برای حجم مایع اشباع 2/1، 1/1، 1/3 و 5/1 می باشد. با به کار بردن kij برای تصحیح برهم کنش ­های پراکندگی، تعادل بخار مایع سامانه ­های دو جزیی کربن دی اکسید ـ هیدروکربن و نیتروژن ـ هیدروکربن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ­های به ­دست آمده از این معادله حالت به ترتیب با معادله حالت SAFT و PC-SAFT مقایسه شد. نتیجه ها نشان داد که این مدل از عملکرد بهتری نسبت به این دو معادله حالت برخوردار است. سرانجام مدل برای پیش ­بینی دمای نقطه شبنم مخلوط­ های چندجزئی گاز طبیعی به کار برده شد و برای این سامانه­­ ها نیز خطای به دست آمده از پیش­ بینی مدل کم­ تر از معادله حالت PR78 شد.
پژوهشگران علیرضا زارع زاده (نفر اول)، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم)، شهریار عصفوری (نفر سوم)